בערוץ
 
 
 
 
 
 
 
 
תקנון "אוסקר 2008" 

תקנון "אוסקר 2008"

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.כללי

א. בכפוף להוראות תקנון זה, תקיים נענע 10 בע"מ ("החברה") בכל אחד מהימים 17.2.2008, 18.2.2008, 19.2.2008, 20.2.2008, 21.2.2008 ו-24.2.2008 (להלן: "ימי המבצע") מבצע (להלן: "המבצע"). במסגרת המבצע תוצג שאלת טריוויה בנושא פרסי האוסקר (להלן: "השאלה היומית") בין הגולשים משתמשי אתר נענע 10 שכתובתו www.nana10.co.il (להלן: "נענע 10"), המופעל על ידי החברה, והכל כמפורט להלן בתקנון זה.

ב. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בדבר החידון, לרבות אך מבלי לגרוע פרסומים באמצעי התקשורת, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.

ג. האמור בתקנון זה נכתב לצורכי נוחות בלשון זכר, אך הוא מכוון לגברים ונשים באופן שווה.

2. ההשתתפות בחידון

א. במבצע רשאי להשתתף כל אדם, למעט עובדי החברה ובני משפחותיהם.

ב. גולש שיהיה מעוניין להשתתף במבצע ימלא את טופס ההשתתפות במבצע אשר יפורסם בנענע 10 בעמוד האינטרנט שכתובתו _nana10.net.il____________ (להלן: "טופס ההשתתפות"). הנתונים שיהיה על הגולש למלא בטופס ההשתתפות כוללים את הפרטים הבאים: שם פרטי, שם המשפחה, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון, כתובת מלאה, וכן כל פרט אחר כפי שתחליט החברה מעת לעת ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. מילוי מלא של פרטים אלה הינו הכרחי, וללא מילוי כל הפרטים הנזכרים לעיל, לא תתאפשר השתתפות במבצע.

ג. מובהר כי מילוי טופס ההשתתפות על ידי הגולש כאמור, ומשלוחו לחברה מהווה הסכמה מצד המשתתף לתנאי תקנון זה.

ד. לאחר מילוי הפרטים האישיים, על המשתתף להשיב על השאלה היומית , ולשלוח את תשובתו לשאלה היומית, בכדי להשתתף בו. ניתן להשיב על כל שאלה יומית כל עוד היא מתפרסמת בנענע 10.

ה. האחריות לשליחתן התקינה של התשובות לשאלה היומית לחברה באופן המאפשר צפייה מלאה ותקינה בהם, חלה אך ורק על המשתתף, ולחברה אין ולא תהיה כל אחריות בגין תשובות שלא נשלחו באופן תקין ו/או שיש קשיים כלשהם בצפייה בהם. רק תשובות תקינות ומלאות שנשלחו יזכו את שולחם להשתתף בחידון. תשובות שאינן תקינות מכל סיבה שהיא ו/או שלא נתקבלו במלואן ו/או שכוללות תוספות או שינויים אחרים תפסלנה, ולא תזכנה את שולחם בהשתתפות במבצע.

ו. בכל אחד מימי המבצע תפרסם החברה, בנענע 10 בין השעות 19:15 ל- 19:30 בערב, שאלה יומית חדשה בנושא פרסי האוסקר. כל גולש אשר ימלא כנדרש את טופס ההשתתפות יוכל להשיב על השאלה היומית, כל עוד מתפרסמת השאלה היומית בנענע 10.

ז. החברה תסיר כל שאלה יומית מנענע 10 עם פרסום שאלה יומית חדשה וביומו האחרון של המבצע, למחרת בשעה 19:30. השאלה היומית שתפורסם באתר ביום 21.2.2008 (יום ה') תוסר מנענע 10 בשעה 18:00 באותו יום.

ח. עם הסרת כל שאלה יומית מנענע 10 תבדוק החברה מיהו המשתתף הראשון אשר השיב נכונה על אותה שאלה היומית, והוא יוכרז כזוכה באותה שאלה יומית (להלן: "הזוכה"). מובהר כי רישומי החברה יהוו ראיה חלוטה, ויכריעו לעניין סדר מענה על הגולשים על שאלה היומית.

3. הפרסים, קבלתם ואופן מימושם

א. הפרס לכל אחד מן הזוכים יהיה כניסה זוגית חינם לסרט, למימוש באחד מבתי הקולנוע של רשת בתי הקולנוע "רב - חן" ברחבי הארץ, עד ליום 6.2.2009 (להלן: "מועדי המימוש"), בכל אחד מימות השבוע, בהתאם למועדי ההקרנות המתפרסמים ברבים.

הזוכה בשאלה היומית שתפורסם ביום 24.2.2007 (יום טקס האוסקר) יזכה, בנוסף על הפרס, במנת פופקורן ושתי כוסות שתייה, למימוש בכל אחד ממזנוני בתי הקולנוע של של רשת "רב-חן".

ב. חברת נטוויז'ן 013 ברק בע"מ, האחראית על הפרסים במבצע זה, תשלח אל כל אחד מן הזוכים את השובר למימוש הפרס באמצעות הדואר, אל הכתובת שתמסור לה החברה, בהתאם לכתובת שמסר כל אחד מן הזוכים כאמור, במסגרת ההרשמה לחידון; בכך תצא החברה ידי חובתה לגבי מסירת הפרס. מובהר כי החברה ו/או חברת נטוויז'ן 013 ברק בע"מ לא תהיינה אחראיות לאי מסירת הפרס למי מן הזוכים עקב אי - איתורו בכתובת שמסר או מכל סיבה אחרת שאינה תלויה בחברה. רישומי החברה יהוו ראיה חלוטה לכתובת הדואר האלקטרוני שנמסרה על ידי המשתתף ו/או לכתובת למשלוח כפי שנמסרה על-ידי המשתתף ו/או בקשר לעובדה שהשוברים נשלחו לכתובת המשלוח הנ"ל.

ג. מובהר כי מסירת הפרסים לזוכים הנה באחריותה הבלעדית של חברת נטוויז'ן 013 ברק בע"מ, וכי החברה לא תהא אחראית לכל דבר ועניין הקשור בכך.

ד. לצורך מימוש הזכייה, יהא על הזוכים להגיע לאחד מבתי הקולנוע של רשת "רב-חן" ברחבי הארץ וכנגד הצגת השובר תותר לכל אחד מן הזוכים כניסה זוגית לסרט שיבחר הזוכה, על בסיס מקום פנוי. מובהר כי לזוכה בשאלה היומית שתפורסם ביום 24.2.2007 (יום טקס האוסקר) יינתנו, כנגד השובר, גם מנת פופקורן ושתי כוסות שתייה בכל אחד ממזנוני בתי הקולנוע של רשת בתי הקולנוע "רב-חן".

ה. הזוכים מוותרים בזאת על כל טענה ביחס לטיב/איכות הפרסים ופוטרים בזאת את החברה מאחריותה לפרסים.

ו. החברה תהא רשאית לשנות את הפרסים בכל עת ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, ובלבד ששווי הפרסים החלופיים, לא יפחת משווי הפרסים הניתנים לזוכים על פי תקנון זה.

4. סודיות והגנת הפרטיות

א. החברה תהיה רשאית לפרסם את שמות הזוכים במסגרת פרסום ושיווק מטעמה. בין היתר תהיה רשאית החברה לדרוש מהזוכים להצטלם לצורך פעולות פרסום ושיווק מטעמה. הזוכים מתחייבים לשתף פעולה ולמלא אחר בקשות החברה.

ב. בעצם ההשתתפות במבצע, מאשרים הזוכים את הסכמתם להעברת הפרטים האישיים שמסרו בהרשמה לחידון לחברת נטוויז'ן 013 ברק בע"מ.

5. אחריות ושיפוי

א. החברה לא תהיה אחראית באופן כלשהו לכל תקלה ו/או טעות שבגינה לא נקלטו פרטי המשתתף במערכת. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, לא תהיה החברה אחראית על כל נזק ישיר ו/או עקיף, לרבות הוצאות ישירות ו/או עקיפות, שיגרמו למי מהמשתתפים עקב תקלה ו/או טעות כאמור. החברה אינה אחראית לכל פגיעה או נזק העשויים להגביל את יכולתו של המשתתף להשתתף בתחרות.

ב. המשתתף מסכים כי יהיה עליו לשפות את החברה מייד עם קבלת פנייה ראשונה ממנה בגין כל נזק ו/או הוצאה ו/או הפסד ו/או פגיעה ו/או דרישה מצד שלישי אשר עלולים להיגרם לחברה כתוצאה מהפרת תנאי תקנון זה על ידו.

ג. עם קבלת הפרס מסכימים ומתחייבים הזוכים, כי החברה, נושאי משרה בה, מנהליה, בעלי מניותיה, עובדיה, נציגיה וכל אדם או גוף אחר הקשור בתחרות זו ישוחררו מכל אחריות ומכל טענה לפיצויים, נזק או השבה אשר מקורם בהשתתפות בתחרות.

6. שונות

א. החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את המבצע בכל עת, כל אימת שתתרחש תקלה ו/או או אירוע שאינו בשליטתה.

ב. החברה שומרת לעצמה את הזכות שלא להתיר השתתפות ו/או להפסיק את השתתפותו ו/או לבטל את זכייתו של מי שיימצא שנהג במרמה ו/או שלא בדרך שנקבעה בתקנון זה.

ג. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות תקנון זה בכל עת ומבלי שתהא צריכה להודיע על שינויו. כל שינוי בתקנון כאמור יחייב את המשתמשים ממועד פרסומו באתר.

ד. כותרות הסעיפים נועדו לנוחיות בלבד ולא יעשה בהן שימוש לפרשנות האמור בתקנון זה.

ה. על ידי השתתפותו במבצע, מקבל על עצמו המשתתף את כל התנאים, החובות וההוראות המופיעים בתקנון זה ומתחייב לפעול בהתאם לחוק, לתקנון זה והחלטת החברה, לפי שיקול דעתה הבלעדי והסופי.

ו. החברה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לבטל את המבצע בכל עת, לרבות לאחר ההכרזה על הזוכים במבצע, והמשתתפים בה מוותרים על כל טענה ו/או דרישה בקשר לכך.

ז. החברה רשאית, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, להחליט על הארכת תקופת המבצע או קיצורה. הודעה על כך תופיע בנענע 10.

ח. החברה לא תישא בכל אחריות לכל נזק, פיסי או נפשי, מקרי, מיוחד או תוצאתי, אי נוחות, אבדן, עגמת נפש וכיוצא באלו תוצאות, ישירות או עקיפות שייגרמו לזוכה במבצע, לרכושו ו/או לכל צד שלישי, בשל השימוש שעשה הזוכה בפרס והזוכה מוותר על כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה, בקשר לכך.

ט. החברה אינה אחראית לפרסים ובכלל זה לטיבם, לאיכותם ו/או לאספקתם. האחריות הבלעדית בכל הקשור בפרס תחול על הספק ו/או היצרן ו/או היבואן ו/או המשווק של המוצר ו/או השירות בהתאם לכל דין ובהתאם למקובל אצלו.

י. אין בהוראות הסכם זה כדי לפגוע בתנאי השימוש הכלליים בנענע 10 כפי שהם מפורסמים באתר האינטרנט של החברה בכתובת www.nana10.co.il ("תנאי השימוש הכלליים"). בכל מקרה של סתירה בין הוראות תקנון זה לבין תנאי השימוש הכלליים יגברו הוראות תקנון זה.

יא. כל שאלה ועניין הקשורים לכתיבת, תוקף, פרשנות ואכיפת תקנון זה, או הקשורים לזכויות וחובות המשתתף והחברה בקשר עם החידון, יהיו כפופים לחוקי מדינת ישראל.

יב. סמכות השיפוט המקומית הבלעדית לכל עניין הנוגע לפרוש הוראות תקנון זה הינו בבתי המשפט המוסמכים במחוז תל-אביב יפו.
 
 
 
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ilan @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
 
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ilan @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
 
 
תגובות
הוסף תגובה0 תגובות
הוספת תגובה
מאת
 
נושא
 
תוכן
 
 
 
 
תודה! תגובתך התקבלה.
התגובה תתפרסם בכפוף לתנאי האתר.
 
 
 
 
 

כל הזכויות שמורות 2011 © נענע 10 בע"מ
 
 
 
 
כל הזכויות שמורות © Nana10 בע"מ
Video powered by