בערוץ
 
 
 
 
 
 
 
 
"ג'נין ג'נין" מותר להקרנה 
 
 
ניר נון נוה

בג"צ החליט פה אחד להפוך את החלטת הצנזורה ולהתיר את הקרנת הסרט השנוי במחלוקת. "למועצה אין מונופול על האמת" קבע בג"צ והוסיף כי "גם ערכי המדינה כמדינה יהודית תומכים בריבוי דעות והשקפות". חופש הביטוי חוזר לאקרנים

 
 
 
 
 
 
 
 
 
מכה קשה לצנזורה המקומית. בג"צ דחה הבוקר פה אחד את החלטת המועצה לצנזורה על סרטים ומחזות להגביל את הקרנתו של הסרט "ג'נין ג'נין", של הבמאי מוחמד בכרי, וקבע כי יש לאפשר את הקרנתו שכן החלטת הצנזורה פוגעת בחופש הביטוי יתר על המידה ונוגדת את חוק יסוד כבוד האדם .

כזכור, לפני כשנה פסלה הצנזורה את הסרט וקבעה כי הוא מציג סילוף של המציאות במסווה של יצירה דוקומנטרית. בכרי ערער למועצה על החלטתה, אך זו דחתה את הערעור.

הסרט אף גרם לחסימת ערוץ ארטה בארץ, כשזה התכוון לשדרו. לבסוף, לא שודר הסרט, בלחץ האירגונים היהודיים בצרפת, אולם חברות הכבלים והלוויין חסמו את שידורי הערוץ מחשש שהערוץ יחליט לשדרו לבסוף, ומישהו מהילידים יראה במקרה את סרטו של בכרי.

בפסק הדין נכתב כי "המועצה אינה מוסמכת להגביל ביטויים פוליטים או אידיאולוגים גם אם השלטון או רוב הציבור חולקים עליהם - והציבור ראשי ללבן מחלוקות אלה באופן חופשי".

בג"צ קובע את הברור מאליו, כי "החלטת המועצה לאסור את הקרנת הסרט פוגעת בחופש הביטוי של יוצרו ושל האנשים אשר להם הוא משמש כפֶּה. חופש הביטוי הינו, כידוע, מעקרונות היסוד של משטרנו הדמוקרטי".משמעותה של הזכות לחופש הביטוי היא, בראש וראשונה, כי אסור לשלטון להגביל את האפשרות להשמיע ולשמוע דעות בפומבי, ומוטלת עליו חובה למנוע מאחרים להפריע לבעלי הזכות לעשות בה שימוש".

בית המשפט מסכים כי חופש הביטוי אינו אינסופי. " חופש הביטוי אינו זכות מוחלטת. במקרים מסוימים מאפשר הדין לפגוע בו. יש להבחין בין עקרון חופש הביטוי כשלעצמו, המשתרע על כל סוגי הביטויים ועל כל האמצעים המשמשים במה להבעתם, לבין היקף ההגנה עליו, שהוא חלקי בלבד". השאלה היא מתי קיימת הזכות לפגוע בחופש הביטוי. בג"צ קובע חד משמעית כי " בעצם היותו של ביטוי פוגעני, גס או צורם אין עילה להסרת ההגנה ממנו"

"חופש הביטוי נועד להגן, לא רק על דעות מקובלות ואהודות, המושמעות בתנאים של שלווה וביישוב הדעת, אלא גם – ובכך עיקר מבחנו של חופש הביטוי – על דעות חריגות, מקוממות ומכעיסות, המושמעות על רקע מאורעות מסעירים ובסגנון בוטה וצורם".

"גם היותו של ביטוי שקרי אינה, כשלעצמה, עילה להסרת הגנתו. זאת, להבדיל מצורות ביטוי – דוגמת הביטוי הגזעני – שעצם השמעתן, בלי קשר לתוצאותיה, מפרה איסור שבדין ומקימה עילה להגבלת הביטוי. חופש הביטוי כולל גם חופש להציג עובדות ולפרש עובדות, גם אם הן שנויות במחלוקת, ואף אם רבים בטוחים שההצגה מוטעית והפרשנות מסולפת"

"זאת ועוד: הצורך בהגשמה עצמית של המתבטאים עצמם והצורך בשמירה על הסדר הציבורי, במיוחד על-ידי מתן פתח לשחרור "הקיטור החברתי" המצטבר בקרב מחזיקי דעות מיעוט אלו ואחרות בחברה, נמנים אף הם עם הטעמים שביסוד חופש הביטוי. הטלת איסור על ביטויים שקריים עלולה לתרום להצטברות ה"קיטור", שתביא להתפרצות אלימה שלו".

אין ספק, אם כך שהמועצה לביקורת סרטים פגעה באופן חמור בחופש הביטוי. השאלה היא אם הפגיעה הזו מוצדקת." משנמצא, כי החלטת המועצה פוגעת בחופש הביטוי של העותרים, יש לבחון אם פגיעה זו עומדת בתנאי פיסקת ההגבלה". וכאן, קובע בג"צ, טעתה המועצה בפעם הראשונה.

בג"צ קובע כי"החלטת המועצה עלולה לפגוע בהליך הדמוקרטי. בגדרי ההליך הדמוקרטי הדרך לבירור מגוון הגישות בחברה הינה בהתרת הגישה החופשית למכלול הביטויים הפוליטיים ולא בחסימתם".
"גם ערכי המדינה כמדינה יהודית תומכים בריבוי דעות והשקפות: "אלו ואלו דברי אלהים חיים" (עירובין, יג, ב)".

"למועצה, בדומה לכל רשות שלטונית, אין מונופולין על האמת. הכוח שניתן בידיה אינו כולל סמכות לגילוי האמת על-ידי השתקת ביטויים שלדעת חברי המועצה הם שקריים. ככלל, גילוי האמת בחברה חופשית ופתוחה מסור לציבור, הנחשף למגוון הדעות והאמירות, ובתוכן גם אמירות שקריות".

"העותר לא התיימר להציג בסרט תמונה מאוזנת של האירועים, אלא לתת ביטוי לסיפור הפלסטיני. המועצה אינה רשאית להגביל השמעתם של ביטויים, שמעיקרם הם אידיאולוגיים או פוליטיים, אך משום שרשויות השלטון, חלק מהציבור או אף רובו חולקים על ההשקפות המובעות בגדרם".

בג"צ מעביר ביקורת חריפה על המועצה גם ככזו ששמה את עצמה לשופטת מהי האמת, וגם על כך שזו לא שקלה פעולות אחרות, מתוקף סמכותה.

"הרכב המועצה וההליכים שבהם היא פועלת ומקבלת החלטות אינם הולמים הכרעה במחלוקות עובדתיות. המועצה – בשונה מבית-משפט, המוסמך, למשל, להוציא צווי-מניעה בתביעות לשון-הרע ובמסגרת זאת קובע לעתים קרובות ממצאים עובדתיים לצורך ההכרעה בסכסוך שבפניו – אינה מסוגלת לקבוע אם האמור בסרט דוקומנטרי זה ואחר הינו אמת או שקר. ממילא, הדעת נותנת כי היא אינה מוסמכת לקבל החלטות על-סמך שיקול זה".

" המועצה – בהחלטתה המכוונת לגילוי האמת – חרגה מתחומי שיקול-הדעת שמתווה הדין ופעלה מתוך שיקולים זרים. הפגיעה בחופש הביטוי לא הייתה איפוא לתכלית ראויה".

"לרשות המועצה עמדו כלים פוגעניים פחות. כך, למשל, ניתן היה להגביל את הסרט לצפייה מגיל מסוים, להקדים לו כתובית אזהרה, להורות על השמטת קטעים מסוימים, להגביל את שעות הצפייה וכיוצא באלה. מבלי לחוות דעה על כשרותם של אמצעים אלה או על התאמתם לנסיבות המקרה שבפנינו, ברור כי קיומם מעניק למועצה כר פעולה רחב למדי, בטרם תחליט על פסילה מוחלטת של סרט. אף כי בדיוניה הועלתה, כאמור, האפשרות ללוות את הסרט בכתובית, הרי המועצה – כעולה מן הפרוטוקול – לא קיימה דיון רציני באפשרות השימוש באמצעים חלופיים אלה. בכך טעתה המועצה. איסור מוחלט של הקרנת סרט הוא האמצעי הפוגעני ביותר שהייתה מוסמכת לנקוט. עליו להיות האמצעי האחרון, ונקיטתו צריכה להיות מוגבלת אך לאותם מקרים שבהם אין בכוחו של אמצעי אחר להשיג את התכלית".

ומה עם הפגיעה ברגשות הציבור, העילה העיקרית של המועצה? היא לא מספקת בחברה דמוקרטית, קובע בג"צ. "אמנם אין ספק כי הסרט פוגע ברגשות רבים מבני הציבור בישראל בכלל, ובמיוחד ברגשות החיילים שהשתתפו בקרב ובני-משפחותיהם, לרבות ההורים, בני-הזוג והאחים השכולים. אך אין לומר כי פגיעה זאת – עם כל הקושי שבה – אינה בגדר הנסבל בחברה הישראלית הדמוקרטית. חברה דמוקרטית פתוחה, המקיימת חופש ביטוי מתוך ביטחון כי בערך זה יש כדי לקדם את החברה ולא לאיים עליה, מוכנה לשאת בשם הביטוי החופשי פגיעה, ואפילו פגיעה ניכרת, ברגשות הציבור".

הצנזורה חויבה גם לשלם את הוצאות המשפט, בסך 15 אלף שקל, לשחקן והבמאי מוחמד בכרי.


עקב החלטת בג"צ הגישו הח"כים זהבה גלאון ממרצ ומוחמד ברכה מחד"ש שתי הצעות חוק נפרדות, לבטל את המועצה לצנזורה על סרטים ומחזות.

גךאון קובעת כי "יש התדרדרות שפוגעת בחופש הביטוי ומזלזלת באינטליגנציה של הצופים". על פי הצעת החוק של גלאון, הצנזורה תוחלף במדרג שייקבע על פי חתך גילאים".

עקב ההחלטה סינמטק תל אביב כבר קבע את ה-8 לדצמבר כמועד הקרנתו של הסרט.
 
 
 
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ilan @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
 
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ilan @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
 
 

כל הזכויות שמורות 2011 © נענע 10 בע"מ
 
 
 
 
כל הזכויות שמורות © Nana10 בע"מ
Video powered by